| Wydarzenia
 Zebrania Rady Partnerów  Konferencje  Szkolenia

Posiedzenie Rady Partnerów
CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
"AERONET - DOLINA LOTNICZA"Konferencja Panele Ekspertów Projektu Kluczowego

"Nowoczesne technologie materiałowe stosowane
w przemyśle lotniczym"PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii:
Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy
Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych


Rzeszów, 28-29 czerwca 2010 r.

Program ramowy spotkania


Prezentacje: